Skincare

7 gabime ne aplikimin e kremit puder

By  | 
 photo seven-common-foundation-mistakes_zps74a08368.jpg
Even though we all know about the negative effects when applying foundation, we still can’t stop using it. It has turned into a beauty product that we can’t do without it, especially when we go out. It’s like your appearance changes a lot when you apply it. As much as you use it or as much as you think you are an expert in applying it, you still may have skipped some important issues when applying foundation
 
Edhe pse ne te gjithe i dime efektet negative kur aplikojme krem puder, perseri nuk mund te ndalojme se perdoruri. Eshte kthyer ne nje produkt bukurie pa te cilin nuk ben dot, sidomos kur del. Duket sikur e gjithe pamja jote ndryshon kur e aplikon ate. Sa me shume e perdor ose sa me shume mendon se je kthyer ne nje eksperte, ndoshta ke anashkaluar disa ceshtje te rendesishme kur aplikon krem puder.
 
1. You are not testing for the proper shade
 photo How-to-Test-Liquid-Foundation-Makeup1_zpsc0d17aae.jpg
First of all comes the choice of the shade. That’s the first mistake you do, because I have noticed that many girls choose the shade according to their skin. If you are a brunette you go for a darker shade and if you are blonde you go for a lighter shade. If you want to choose properly, apply three shades that range from lighter to darker in natural light and test them in your neck, between your nose and the side of the cheeks, because the color of your face is never even and the correct shade will be the one who disappears into your skin. 
 
Nuk po teston per ngjyren e duhur
E para nga te gjitha eshte zgjedhja e tonit. Ky eshte gabimi i pare qe ti ben, pasi kam vene re qe shume vajza zgjedhin ngjyren e kremit puder duke u bazuar nga lekura e tyre. Nese je brune zgjedh nje ngjyre te erret dhe nese je bjonde zgjedh nje ngjyre te hapur. Ne qofte se deshiron te zgjedhesh sic duhet, apliko tre ngjyra qe variojne nga me e lehta tek me e erreta duke patur nje drite natyrale dhe testoi ato ne qafe, midis hundes dhe ne ane te faqeve, sepse ngjyra e fytyres tende nuk eshte asnjehere e barabarte dhe ngjyra e sakte do te jete ajo qe zhduket ne lekuren tende. 
 
2. You are using the wrong formula for your skin type
After the shade the other mistake you do is using a foundation that does not fit with your skin type. If you have an oily skin you should use a foundation oil-free, matte products are the right ones for you. If you have dry skin, use a radiant foundation that will keep you hydrated all day and a semi-matte product will be perfect for combination skin
 
Po perdor formulen e gabuar per tipin tend te lekures
Pas ngjyres nje gabim tjeter qe ben eshte perdorimi i nje kremi puder qe nuk eshte ne perputhje me tipin tend te lekures. Ne qofte se ke lekure te yndyrshme duhet te perdoresh nje krem puder oil-free, produktet matt jane te duhurat per ty. Ne qofte se ke lekure te thate, nje krem puder me efekt rrezatues (permban yndyre) do e mbaje lekuren te hidratuar gjate gjithe dites dhe nje produkt gjysem-matt eshte perfekt per nje tip lekure te kombinuar.
 
3. You are using your fingers
The perfect way to apply your foundation is using a brush and a sponge. When you use your fingers, you forget about the fact that they may contain dirt, bacteria and oils, which you don’t want to spread all over your face, especially when you have acne. Make sure you wash your brushes every two weeks, because that will keep you away from damaging your skin, especially if you have acne or a oily skin.
 
Ti po perdor gishterinje
Menyra me perfekte per te aplikuar kremin puder eshte perdorimi i nje furceje dhe sfungjeri. Kur perdor gishterinjte, harron faktin se ato mund te permbajne papasterti, baktere dhe yndyre, per te cilat nuk deshiron qe te perhapen ne tere siperfaqen e lekures, sidomos kur ke akne. Sigurohu qe t’i pastrosh furcat cdo dy jave, sepse kjo gje do te te mbaje larg demtimit te lekures tende, sidomos kur ke akne ose lekure te yndyrshme.
 
4. You are using too much
When you have imperfections, you tend to apply so much foundation and that will harm your skin. The perfect foundation is the one who has a slight formula and that covers your flaws without even looking like you have put make up. Test the foundation in your hands in order to see if the formula is heavy for your skin or not. Go for a lighter foundation and use the concealer only when you need it.
 
Po perdor shume 
Kur ke imperfeksione, tenton te aplikosh sa me shume krem puder dhe kjo gje demton lekuren tende. Nje fodantinte perfekte eshte ajo qe ka nje formule te lehte dhe qe mbulon te gjitha te metat pa u vene re se ke perdorur make up. Testoje kremin puder ne duar ne menyre qe te shikosh nese formula e saj eshte e rende per lekuren tende ose jo. Zgjidh nje fodantinte te lehte dhe perdor korrektor vetem kur ta kesh te nevojshem.
 
5. You don’t pay attention to the jawline
There is no worse beauty mistake than a visible foundation line at the jaw. That’s a mistake most girls do, because they only pay attention to the face and they forget that the part of the jaw and the neckline remains untouched and the result it’s not that good. No one wants to be seen like that so the key is a proper blending. With a proper brush start applying your foundation in the center of the face, then go outward and finish it in the jaw and the neckline. Just blend the foundation for a few minutes all over the face without forgetting the jaw and the neckline to make sure that it is applied perfectly.
 
Nuk i kushton vemendje pjeses se nofulles
Nuk ka gabim me te madhe sesa nje fodantinte qe duket tek pjesa e nofulles. Ky eshte nje gabim qe shume vajza bejne, sepse i kushtojne vemendje vetem pjeses se fytyres dhe harrojne qe pjesa e nofulles dhe e qafes mbeten te paprekura dhe rezultati nuk eshte dhe aq i mire. Asnje nuk deshiron qe te duket ne kete menyre, keshtu qe celesi eshte nje perzierje e duhur. Me nje furce te pershtatshme fillo te aplikosh fodantinte ne qender te fytyres, me pas vazhdoje siper dhe perfundoje ne pjesen e nofulles dhe te qafes. Vetem perzieje kremin puder per disa minuta ne te gjithe fytyren pa harruar pjesen e nofulles dhe te qafes ne menyre qe te sigurohesh se kremi puder eshte aplikuar ne menyre perfekte.

6. Using it as a concealer
Some girls use the foundation as a concealer by applying it only to problem areas and spots. This way you will look ridiculous because your skin tone will be uneven. If your purpose is to hide the imperfections use a specific concealer in problem areas and then apply a thin layer of foundation all over the face.

E perdor si korrektor
Disa vajza perdorin fondatinte si nje korrektor duke e aplikuar vetem ne zonat me probleme dhe tek pucrat. Ne kete menyre do te dukesh shume qesharake sepse toni i lekures nuk eshte i barabarte. Ne qofte se qellimi yt eshte te fshehesh imperfeksionet, perdor nje korrektor specifik ne zonat me probleme dhe me pas apliko nje shtrese te holle fondatinte ne te gjithe fytyren.

7. You are not switching up your shade seasonally
 photo How-to-Apply-Liquid-Foundation-Makeup_zps6707e508.jpg
As much as you love the foundation that you are using, because it matches perfectly with your skin tone and it hides your flaws, you might have skipped the part that during summer your skin tone will change and by that I mean that your foundation has to change. During summer you get tanned and that means that you have to pick a darker shade in order to have an even skin tone. Things change during the Winter season, because the cold weather leaves use with a touch of pallor and the shade of the foundation must be lighter.

7. Nuk po ndryshon ngjyren gjate sezoneve
Pavaresisht faktit se e adhuron fondatinten qe po perdor, sepse pershtatet ne menyre perfekte me tonin tend te lekures dhe i fsheh te metat e saj, ndoshta ke anashkaluar pjesen qe gjate veres toni i lekures ndryshon dhe me kete dua te them se edhe fondatinta qe po perdor duhet te ndryshoje. Gjate veres ti arrin te marresh ngjyre dhe per kete arsye duhet te zgjedhesh nje ton pak me te erret ne menyre qe te barazosh tonin e lekures. Gjerat ndryshojne gjate sezonin te dimrit, sepse moti i ftohte e ben me te zbehte lekuren dhe per kete arsye ngjyra e kremit puder duhet te jete pak me i hapur.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.